PACTA SUNT SERVANDA – UMÓW NALEŻY DOTRZYMYWAĆ XIII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN 18 październik 2019 roku Łódź

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać

Umowy na rynku nieruchomości 

wybrane zagadnienia 

DLA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WSTĘP BEZPŁATNY  

Konferencja objęta Honorowym Patronatem: Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Znakomite wykłady. Możliwość wejścia w procedurę otrzymania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Konferencja poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczących umów na rynku nieruchomości – dedykowana osobom zawodowo związanym z rynkiem nieruchomości. Podczas konferencji Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) – Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Konferencja darmowa dla uczestników choć elitarna. Konferencja jest bezpłatna dla uczestników – wymagane jest zgłoszenie zaakceptowane przez organizatora. Ilość miejsc naprawdę ograniczona ? Nieodpłatny charakter przy elitarnym charakterze to ciekawa kombinacja. Nasze Towarzystwo (PTEiDRN) serwując znakomity program, nie pobiera opłat dlatego, że realizuje powszechną misję edukacyjną.

Uczestnictwo w Konferencji nieodpłatne – wymagane zgłoszenie uczestnictwa zaakceptowane przez organizatora.

Ograniczona ilość miejsc.

XIII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN 18 Października 2019 roku Łódź.

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać

Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij e – mail biuro@profesjonalista.net

 

XIII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN – Pacta sunt servandaumów należy dotrzymywać – umowy na rynku nieruchomości, odbywa się w ramach sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN – jej uczestnicy mogą przystąpić do programu kształcenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN, otwierając sobie możliwość ubiegania się o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, bądź mogą uzupełniać swoją wiedzę w ramach kształcenia ustawicznego. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK

Wyjątkowy zakres tematyczny konferencji, wyjątkowi wykładowcy: 

Skuteczność zabezpieczenia praw wynajmującego w związku z umową najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego – prof. zw. dr hab. Małgorzata Król Zakład Polityki Prawa Wydział Prawa i Administracji UŁ, notariusz,

 • Najem, dzierżawa, użyczenie – definicje –  Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23    kwietnia 1964 r. tekst jednolity Dz.U.2019. poz. 1145;
 • Najem okazjonalny, najem instytucjonalny, najem instytucjonalny z dojściem do własności – podstawowe zagadnienia (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – tekst jednolity Dz.U.2019. poz. 1182): podmioty, forma umowy, elementy konieczne umowy, czas obowiązywania umowy;
 • Ustawowe załączniki do umowy;
 • Warunki ustawowe;
 • Wypowiedzenie umowy. 
 • Skuteczność zabezpieczenia praw wynajmującego ustawowe przesłanki eksmisji w najmie okazjonalnym i w najmie instytucjonalnym;
 • Poddanie się przez najemcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 1046 § 51 Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Skuteczność zabezpieczenia wynajmującego w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Wybrane zagadnienia dotyczące umów w działalności deweloperskiej. Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich. Cesja praw z umowy deweloperskiej. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do prawa własności – nowe możliwości dla dewelopera –dr nauk prawnych Anna Domańska adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ, notariusz

 • Wybrane zagadnienia dotyczące umów w działalności deweloperskiej:
 • Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich;
 • Cesja praw z umowy deweloperskiej;
 • Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do prawa własności – nowe możliwości dla dewelopera

Wyceny nieruchomości – umowy na wykonanie usługi – postulaty Wojciech Nurek rzeczoznawca majątkowy, szef Działu Rozwoju w firmie realexperts.pl sp. z o.o. biegły ds. wyceny nieruchomości przy Sądach Okręgowych w Gliwicach i Katowicach

 • Rodzaje usług z podziałem na typy szacowanych nieruchomości oraz cele wyceny;
 • Charakterystyka podmiotów zamawiających usługi;
 • Przebieg usługi – przykłady;
 • Praktyczne sposoby umawiania się z kontrahentami – przykłady;
 • Problemy w relacjach pomiędzy klientami i wykonawcami usług;
 • Rozważania nad pożądanymi rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w praktyce zawodowej

Umowa przedwstępna, egzekwowanie skutku silniejszego – dr Rafał Kasprzyk adwokat

 • Skutek słabszy i silniejszy umowy przedwstępnej;
 • Kwestia silniejszego skutku umów o charakterze fiducjarnym, w szczególności umów przedwstępnych zlecenia, umów powierniczych i innych;
 • Wykonanie umowy przedwstępnej dwustronnie zobowiązującej;
 • Wykonanie umowy przedwstępnej jednostronnie zobowiązującej;
 • Wymagalność roszczenia o zwarcie umowy przyrzeczonej;
 • Roszczenie o zawarcie umowy. Treść pozwu. Zawarcie umowy w wyniku uwzględnienia powództwa o zawarcie umowy przyrzeczonej

Umowa pośrednictwa, wyłączność – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda Zbigniew Kubiński, radca prawny, Prezydent PTEiDRN

Elementy istotne umowy o zarządzania we wspólnotach mieszkaniowych – granice swobody zarządzania – Bibianna Paluch-Koźmińska

 • Wprowadzenie. Organy Wspólnoty Mieszkaniowej – WM. Umowa o zarządzanie we Wspólnocie Mieszkaniowej (zakres tematyczny, zapisy wrażliwe dla stron umowy) – ukierunkowanie na wynagrodzenie zarządcy.
 • Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – DZISIAJ. Oczekiwania stron umowy o zarządzanie nieruchomością. Formy wynagradzania (obecnie stosowane za m2 pow. użytkowej, ryczałt, zakres czynności). Podstawy określające wysokość wynagrodzenia – zalety i wady.
 • Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – JUTRO. Zadaniowo; inspekcja nieruchomości; sprawy nie załatwione, sprawy w toku. Wycena wynagrodzenia w zależności od wagi zadań koniecznych(od ilości spraw, czasochłonności, itp).
 • Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – BONUS. Doradztwo. Pełnomocnictwo. Innowacje, udogodnienia, pozyskanie środków.

Program

8 00 – Rejestracja uczestników

9 20 – Powitanie uczestników

9 30 – 10 15 – Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – wręczenie medali. Sekretarz Kapituły Zbigniew Kubiński, Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Tomasz Błeszyński.

Wprowadzenie – Umów należy dotrzymywać – Pacta sunt servanda na rynku nieruchomości

10 15 – 10 50Skuteczność zabezpieczenia praw wynajmującego w związku z umową najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego – prof. zw. dr hab. Małgorzata Król, Zakład Polityki Prawa Wydział Prawa i Administracji UŁ, notariusz.

prof. zw. dr hab. Małgorzata Król, Kierownik zakładu polityki prawa WPiA UŁ, kierownik kliniki prawa i mediacji, członek licznych towarzystw naukowych, notariusz w Łodzi

10 50 – 11 25 – Wybrane zagadnienia dotyczące umów w działalności deweloperskiej. Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich. Cesja praw z umowy deweloperskiej. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do prawa własności – nowe możliwości dla dewelopera –dr nauk prawnych Anna Domańska adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ, notariusz.

dr nauk prawnych Anna Domańska,  adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ, notariusz

11 25 – 11 45 – Temat ekstra – “Wizerunek pośrednika” – Jakub Kląskała Sales Manager Otodom

11 45 – 12 00 – Przerwa kawowa

12 00 – 12 35 – Wyceny nieruchomości – umowy na wykonanie usługi Umowa o wykonanie operatu szacunkowego – postulaty Wojciech Nurek rzeczoznawca majątkowy, szef Działu Rozwoju w firmie realexperts.pl sp. z o.o. biegły ds. wyceny nieruchomości przy Sądach Okręgowych w Gliwicach i Katowicach

Wojciech Nurek rzeczoznawca majątkowy od 1994 r., uprawnienia zawodowe nr 80,szef Działu Rozwoju w firmie realexperts.pl sp. z o.o. (www.realexperts.pl)biegły ds. wyceny nieruchomości przy Sądach Okręgowych w Gliwicach i Katowicach, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej organu przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego;

12 35 – 13 10Umowa przedwstępna, egzekwowanie skutku silniejszego – dr Rafał Kasprzyk adwokat

dr Rafał Kasprzyk adwokat Autor kilkunastu publikacji z dziedziny prawa cywilnego materialnego. Był stypendystą Uniwersytetu w Oxfordzie i w Grenoble. Doświadczenie naukowe i zawodowe: Ukończył aplikanturę sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Następnie odbywał aplikanturę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i złożył egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1990-1992 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Od 1989 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnej, umów, ochrony własności intelektualnej (ochrona dóbr osobistych, prawo autorskie, prawo prasowe, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona znaków towarowych). W 2004 r. „Rzeczpospolita” przyznała mu tytuł lidera usług prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Był doradcą prawnym i obrońcą osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, między innymi Józefa Śreniowskiego i Jerzego Kropiwinickiego.

13 10 – 13 25 Przerwa kawowa

13 25 – 14 00 Umowa pośrednictwa, wyłączność – postulaty de lege ferenda Zbigniew Kubiński, radca prawny, Prezydent PTEiDRN

Zbigniew Kubiński – mgr prawa, radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

14 00 – 14 35 Elementy istotne umowy o zarządzania w wspólnotach mieszkaniowych – granice swobody zarządzania – Bibianna Paluch – Koźmińska

Bibianna Paluch -Koźmińska –licencjonowany Zarządca Nieruchomości posiadający długoletnią  praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami o zrożnicowanej funkcji.  zarządzała nieruchomościami będącymi własnością  dużych podmiotów gospodarczych takich jak Echo-Investments s.a., Manhatan sp.zo.o., Atrium sp.zo.o., King Sturge sp.zo.o., Portico Investments sp.zo.o., Jones Lang LaSalle sp.zo.o.  Obecnie świadczy usługi doradztwa i sporządzania audytów związanych  zarządzaniem nieruchomościami. Jest wykładowcą na kursach i studiach podyplomowych dla adeptów zawodu zarządcy nieruchomości w szerokim spektrum tematycznym.
Ma uprawnienia do prowadzenia praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości.  Od kilkunastu  lat aktywnie uczestniczy w pracach zarządu I komisji rewizyjnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń  Zawodów Nieruchomościowych  w Warszawie.

15 00 Zakończenie

Miejsce konferencji – sala obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Termin Konferencji – 18 października (piątek) 2019 rok w godzinach od 9:20 – 15:00 (rejestracja uczestników od godziny 8 00 )

Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij e – mail biuro@profesjonalista.net

O Konferencję lub o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN możesz zapytać:

telefon Sekretariatu PTEiDRN – 510 069 316 lub 501 213 604.

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN

logo-ptedrn-1cienie

Patronat Honorowy :

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Wojewoda Łódzki

Zbigniew Rau

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Partner Generalny

nowy-obraz-1

Partner edukacyjny

 

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Wizerunek współpracy

Wizerunek pośrednika w obrocie nieruchomościami cierpi na tym, że świadczone w branży usługi są niejednolite pod względem standardu i jakości obsługi klienta. O różnym podejściu do pracy i współpracy Dominika Mikulska rozmawia z Iloną Mastalerz, dyrektorem zarządzającym PRO-PER-TY Polska, i Katarzyną Mróz, kierownikiem biura PRO-PER-TY Warszawa.

Przeczytaj więcej »

Budowa domu: ile kosztuje, co nas może zaskoczyć?

Cytat “Poświęcony kwestiom związanym z budową domu raport Oferteo.pl pokazuje, że w minionym roku Polacy budowali przeważnie za pieniądze pożyczone od banku. Nie jest więc zaskoczeniem, że większość z nas robiła, co mogła, aby ograniczyć koszty inwestycji, wykonując część prac własnym sumptem. Mimo to średni koszt budowy w 2020 roku bliski był kwoty 0,5 mln zł.”

Przeczytaj więcej »

Planujesz remont? Przygotuj się na koszty

Cytat “W górę poszły nie tylko ceny usług remontowych, ale też materiałów budowlanych. Ceny rosną z miesiąca na miesiąc – podaje poniedziałkowa “Gazeta Wyborcza” i wyjaśnia: pandemia sprawiła, że Polacy jeszcze chętniej zmieniają swoje wnętrza.”

Przeczytaj więcej »