Uchwała Zarządu PTEiDRN z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie powołania, organizacji, zasad funkcjonowania CKKDRN PTEiDRN

Uchwała z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu PTEiDRN z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie powołania, organizacji, zasad funkcjonowania CKK DRN PTEiDRN

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zmieniając swoją uchwałę z dnia 15 czerwca 2013 roku w sprawie powołania, organizacji, zasad funkcjonowania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN oraz przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN, ustala po uwzględnieniu zmian, nowy, jednolity jej tekst o następującej treści:

1. Powołuje się Centralną Komisję Kwalifikacyjną Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN (CKK).

2. Zadaniem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

3. Powołuje sie pierwszy skład Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN w osobach:
1) Andrzej Jakiel – przewodniczący
2) Tomasz Błeszyński – wiceprzewodniczący
oraz członkowie:
3) Beata Garbacz
4) Bogusław Jęcek
5) Jarosław Krajewski
6) Zbigniew Kubiński
7) prof. Ewa Kucharska – Stasiak
8)  Tomasz Mrożek
9) Jarosław Mróz
10) Adam Polanowski
11) dr Urszula Słowik
12) Mariola Stusek–Nizioł
13) Krzysztof Wojsa
14) Grzegorz Zań

4. Minimum programowe dla kandydatów do tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN opracowują członkowie CKK i przedkładają Zarządowi PTEiDRN do uchwalenia.

5. Określa się następujące zasady organizacji i przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych:
– egzamin dwuetapowy składający się z części pisemnej w formie testów oraz części ustnej,
– etap pierwszy obejmuje egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru obejmującego 40 pytań,
– etap drugi obejmuje egzamin ustny, podczas którego kandydat odpowiada na minimum trzy pytania zadawane przez członków zespołu kwalifikacyjnego,
– egzamin będzie organizowany w miarę potrzeb, nie mniej niż raz do roku,
– na stronie internetowej Towarzystwa umieszczona zostanie zakładka „Postępowanie egzaminacyjne”, która zawierać będzie dokumenty związane z procedurą uzyskiwania tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, w tym między innymi: uchwały Zarządu, Regulamin CKK DRN, Minimum programowe, terminy postępowań kwalifikacyjnych, druki wniosków, statystyki postępowań egzaminacyjnych, pytania egzaminacyjne z każdego kolejnego postępowania,
– termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wyznacza uchwałą Zarząd PTEiDRN i ogłasza na stronie internetowej www.profesjonalista.net
– powołanie zespołu kwalifikacyjnego dokonuje przewodniczący CKK spośród członków Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w minimum trzyosobowym składzie, wyznaczając równocześnie przewodniczącego zespołu,

– w przypadku niemożności przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej Zarząd może zarządzić przeprowadzenie egzaminu online za pomocą komunikatora internetowego, jednoczęściowo – ustnie.

6. Ewentualne skargi na tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydat może wnieść w formie pisemnej do Zarządu PTEiDRN.

7. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na Doradcę Rynku Nieruchomości jest odpłatne a wysokość opłaty określa uchwałą Zarząd PTEiDRN.

8. Członkowi CKK powołanemu do zespołu kwalifikacyjnego przysługuje wynagrodzenie, której wysokość określa uchwałą Zarząd PTEiDRN. Członkowi zespołu przysługuje także zwrot kosztów podróży.

9. Dokumentację postępowania kwalifikacyjnego prowadzą przewodniczący zespołów kwalifikacyjnych, którą przekazują po przeprowadzeniu postępowania do Sekretariatu PTEiDRN.

10. Sekretariat PTEiDRN po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o przekazaną dokumentację i uchwałę Zarządu PTEiDRN dokonuje wpisu do Rejestr Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN uzyskanych uprawnień oraz sporządza Certyfikat DRN PTEiDRN potwierdzający uzyskane uprawnienia.

11. Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN wręcza się w uroczystej formie, podczas kolejnej sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości lub innej imprezy PTEiDRN. Na pisemną prośbę uprawnionego Certyfikat może być przesłany przesyłką kurierską na wskazany adres. Koszt nadania przesyłki pokrywa uprawniony.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie
Łódź, 15. 06. 2013

Uchwałę zmieniającą przyjęto w dniu 16. 07. 2021 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email