STATUT PTEiDRN

Statut Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości

NAZWA STOWARZYSZENIA I SIEDZIBA

Art. 1  Powołuje się Stowarzyszenie działające w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach, pod nazwą Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, zwane w dalszej części niniejszego Statutu „PTEiDRN” lub „Towarzystwem”.

Art.2   Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.3   Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa.

Art.4   PTEiDRN może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działalności. PTEiDRN opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków Towarzystwa, może także zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Towarzystwa.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art.5   Jako cele swojej działalności PTEiDRN stawia sobie:

a. działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości poprzez promowanie wysokiej jakości doradztwa, usług eksperckich i opiniodawczych,
b. działanie na rzecz kształcenia profesjonalistów w zakresie wykonywania usług eksperckich i doradztwa rynku nieruchomości,
c. praca nad ukształtowaniem rzetelnych standardów i zasad etyki wykonywania usług doradczych, eksperckich w zakresie rynku nieruchomości i zapewnieniem przestrzegania tych zasad,
d. dbałość o jak najwyższy poziom usług i kwalifikacji doradców i ekspertów rynku nieruchomości, ku zadowoleniu klientów korzystających z tych usług,
e. działanie na rzecz powstania zawodu ekspertów i doradców rynku nieruchomości cieszącego się zaufaniem klientów,
f. działanie na rzecz opartej o wzajemny szacunek i zaufanie współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa,
g. ochrona interesów członków Towarzystwa oraz środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości,
h. upowszechnianie wiedzy o rynku nieruchomości, kształtowanie pozytywnego wizerunku ekspertów i doradców rynku nieruchomości,
i. reprezentacja interesów członków Towarzystwa oraz środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości wobec władz i administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych – krajowych i zagranicznych.

Art. 6 Cele określone w Art. 5 Towarzystwo będzie realizować poprzez:

a. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innej działalności edukacyjnej podnoszącej kwalifikacje członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości,
b. działalność wydawniczą i gospodarczą,
c. podnoszenie kwalifikacji członków Towarzystwa, świadczących usługi ekspertyz i doradztwa na rynku nieruchomości, według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, a także potwierdzanie tych kwalifikacji poprzez wydawanie stosownych zaświadczeń i certyfikatów,
d. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Towarzystwa, wspierania wzajemnej pomocy pomiędzy członkami Towarzystwa.

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 7 PTEiDRN zrzesza:

a. Członków zwyczajnych,
b. Członków wspierających,
c. Członków honorowych,
d. Kandydatów na członka zwyczajnego,

Art. 8

a. Kandydatem na członka zwyczajnego PTEiDRN jest osoba fizyczna:
– wykonująca zawód związany z obsługą rynku nieruchomości uprawniający zgodnie z prawem do wydawania opinii, ekspertyz i doradztwa na rynku nieruchomości,
– po otwarciu przez Zarząd okresu kandydackiego,
b. Po zakończeniu przez kandydata na członka zwyczajnego okresu kandydackiego, który trwa co najmniej jeden rok, Zarząd PTEiDRN zobowiązany jest w terminie 3-ch miesięcy rozpatrzyć wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych. Odwołanie od odmowy przyjęcia w poczet członków rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym jego posiedzeniu.
c. Członek zwyczajny stowarzyszenia, który przeszedł szkolenie wg. programu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie otrzymuje certyfikat określony regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
d. Założyciele Towarzystwa są jego pierwszymi członkami zwyczajnymi.

Art. 9 Członek zwyczajny ma prawo do:

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTEiDRN,
b. brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków, składanie wniosków, propozycji uchwał,
c. brania udziału w pracach komisji, zespołów naukowych, grup roboczych i okresowych,
d. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego PTEiDRN,
e. uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez PTEiDRN,
f. używania w swojej działalności zawodowej znaku Towarzystwa.

Art. 10 Kandydat na członka zwyczajnego ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem praw wyborczych.

Art. 11 Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność PTEiDRN. O jej przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd na pisemny wniosek danej osoby. Członek wspierający zobowiązany jest uiszczać składki w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Art. 12 Członek wspierający może bez prawa głosu uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a także brać udział z głosem doradczym w pracach komisji, grup i zespołów oraz uczestniczyć w organizowanych przez PTEiDRN imprezach.

Art. 13 Walne Zgromadzenie nadaje honorowe członkostwo na wniosek Zarządu, grupy co najmniej 15 członków Towarzystwa osobom  fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności i rozwoju PTEiDRN. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich. Walne Zgromadzenie może odebrać z poważnych powodów  członkostwo honorowe.

Art. 13 Członkowie zwyczajni PTEiDRN obowiązani są do:
a. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz PTEiDRN,
b. aktywnej pracy na rzecz Towarzystwa,
c. przestrzegania standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej,
d. osobistego przyczyniania się do realizacji zamierzeń PTEiDRN,
e. terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Art. 14 Członkostwo w PTEiDRN wygasa na skutek :
a. dobrowolnego wystąpienia, śmierci członka lub w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną jego likwidacji albo wypowiedzenia członkostwa. Zarząd uchwałą stwierdza wygaśnięcie członkostwa.
b. skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich oraz działania na szkodę PTEiRN. Zarząd może skreślić członka lub kandydata na członka Towarzystwa w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż trzy miesiące. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

WŁADZE PTEiDRN

Art. 15 Władzami PTEiDRN są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

Art. 16 Kadencja Zarządu PTEiDRN trwa cztery lata. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Nie można łączyć funkcji w wybieralnych władzach PTEiDRN.

Art. 17 Uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw szczegółowych przewidzianych w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków.
Uchwały Zarządu PTEiDRN zapadają zwykłą większością, przy udziale, co najmniej połowy członków. W ten sam sposób podejmowane są uchwały pozostałych organów Towarzystwa. Uchwały PTEiDRN zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu przekazanym członkom o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Art. 18 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PTEiDRN i może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.

Art. 19 Walne Zgromadzenie (zwyczajne) zbiera się przynajmniej raz do roku.

Art. 20 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy w miarę potrzeby. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia może być także zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa. Uprawniony podmiot składa wniosek do Zarządu. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie określonym w art. 21 takie Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

Art. 21 O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem. Zarząd wyznacza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 21 od daty zgłoszenia wniosku, wskazując w zawiadomieniu o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie członków następuje listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem.

Art. 22 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. wyznaczanie podstawowych kierunków działania PTEiDRN,
b. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwalenie zasad etyki zawodowej, standardów zawodowych i innych obowiązujących członków Towarzystwa aktów wewnątrz-organizacyjnych,
c. przyjmowanie nowych członków honorowych do PTEiDRN;
d. określanie regulaminów nadawania certyfikatów kwalifikacyjnych członkom stowarzyszenia oraz warunków ich  uzyskiwania;
e. uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów PTEiDRN,
g. udzielanie Zarządowi absolutorium, zatwierdzanie bilansu sprawozdania finansowego.
h. zmiana statutu,
i. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTEiDRN,
k. tworzenie stałych i doraźnych komisji programowych PTEiDRN,
l. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
m. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
n. uchwalenie zasad powołania biura Towarzystwa,
o. sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
p. wybór członków Zarządu w tym Prezydenta Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnianie ich składów, jak również odwoływanie ww. władz;
r. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych lub zagranicznych,

Art. 23 W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd wyznacza niezwłocznie drugi termin Walnego Zgromadzenia. Informacja o możliwości wyznaczenia drugiego terminu zostanie zawarta w pismach zawiadamiających o Walnym Zgromadzeniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest władne podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Art. 24 Uchwały dotyczące zmiany statutu, rozwiązania Towarzystwa i odwołania wybieralnych władz muszą zapaść większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
Uchwały WZ w pozostałych sprawach zapadają zwykłą większością głosów;

ZARZĄD

Art. 25 Zarząd Towarzystwa składa się z 5 – 7 członków tj. Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów, Skarbnika i Członków.

Art. 26 Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Towarzystwo wobec organów władzy, administracji lokalnej i państwowej, i innych organizacji i stowarzyszeń.

Art. 27 Dla ważności czynności dokonywanych w imieniu Towarzystwa wymagane jest złożenie oświadczenia przez dwóch członków Zarządu.

Art. 28 Do kompetencji Zarządu należy, obok spraw opisanych w Art. 26:

a. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
b. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
c. powoływanie grup roboczych i komisji oraz zatwierdzanie planów ich pracy,
d. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o przyjęcie w poczet członków honorowych PTEiDRN,
e. rozpatrywanie wniosków o nadanie członkom Towarzystwa certyfikatów kwalifikacyjnych zgodnie z regulaminami Walnego Zgromadzenia,
f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Towarzystwa,
g. przyjmowanie w poczet członków PTEiRN za wyjątkiem członków honorowych.

Art. 30 Obowiązkiem Zarządu jest zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego roku najpóźniej do dnia 30 czerwca.

Art. 31 Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania finansowego.

Art. 32 Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent PTEiRN, odbywają się one w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach Zarządu mogą brać na zaproszenie zarządu z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zaproszeni przez Zarząd goście.

Art. 33 Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania Towarzystwom może zatrudniać niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezydent PTEiDRN.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 34 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Składa się ona z trzech członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Art. 35 Zadaniem Komisji jest:

a. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa w szczególności działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności,
b. występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
c. żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień,
d. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 36 Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Sądu wybiera ze swego składu Sąd Koleżeński.

Art. 37 Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych za nieprzestrzeganiem etyki zawodowej, standardów zawodowych oraz sporów pomiędzy członkami PTEiDRN.

Art. 38 Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Art. 39 Działanie Sądu określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Sąd składa doroczne sprawozdanie z działalności na Walnym Zgromadzeniu.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 40 Na majątek PTEiDRN mogą składać się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Art. 41 Fundusze PTEiDRN stanowią:

a. wpisowe i składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. wpływy z działalności statutowej,
d. darowizny, zapisy itp.
e. kary pieniężne orzeczone przez Sąd Koleżeński.
f. wpływy z działalności gospodarczej.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 42 Rozwiązanie PTEiDRN może nastąpić poprzez przyjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w celu jej podjęcia.

Art. 43 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art.42 określi w uchwale cel, na który przeznaczony zostanie majątek PTEiDRN i powoła komisję likwidacyjną.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email