Regulamin fakultatywnego tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Par. 1. [Uzyskanie tytułu]

Tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN otrzymuje osoba spełniająca następujące warunki:

1. Posiada licencję pośrednika (F PPRN) w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości ( F PPRN) lub uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
2. Opanowała minimum programowe dla Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN uchwalone przez Zarząd PTEiDRN.
3. Uczestniczyła w co najmniej 5 sesjach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.
4. Wykazała się niezbędną wiedzą w zakresie doradztwa rynku nieruchomości zgodnie z minimum programowym opisanym w pkt. 2. potwierdzoną zdanym egzaminem końcowym przed Centralną Komisją Kwalifikacyjną Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Par. 2. [Korzyści]

1. Prawo do używania tytułu Doradcy uzyskuje się z dniem wpisu do Publicznego Rejestru Doradców PTEiDRN umieszczonego na stronie Internetowej PTEiDRN po otrzymaniu Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomosci PTEiDRN.
2. Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN otrzymuje legitymację Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd PTEiDRN.
3. Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN może oznakować miejsce swojej działalności instalacjami informacyjnymi i szyldami wg wzoru ustalonego przez Zarząd PTEiDRN.

Par. 3. [Obowiązki]

1. Doradca Rynku Nieruchomości przestrzega prawa, standardów zawodowych swojego zawodu rynku nieruchomości, Kodeksu Etyki i Standardy Zawodowe DRN PTEiDRN ustalone przez Walne Zgromadzenie PTEiDRN.
2. Doradca Rynku Nieruchomości uczestniczy w kształceniu ustawicznym wg zasad określonych uchwałą Zarządu PTEiDRN.

Par. 4. [Odpowiedzialność dyscyplinarna]

1. Doradca Rynku Nieruchomości nie wypełniający obowiązków określonych w par. 3. Ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną określoną w pkt. 2.
2. Doradca Rynku Nieruchomości może być ukarany następującymi karami dyscyplinarnymi:
a.- upomnieniem,
b. – naganą,
c. – odebraniem tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN z możliwością powtórnego ubiegania się o jego uzyskanie,
d. – odebraniem tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN bez możliwości powtórnego ubiegania się o jego uzyskanie.
3. O zastosowaniu kary decyduje w formie uchwały Zarząd PTEiDRN.
4. Od uchwały Zarządu PTEiDRN określonej w punkcie 3 o zastosowaniu kar określonych punktem 2 przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia PTEiDRN.

Par. 5. [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i obejmuje osoby rozpoczynające edukację w ramach sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN od 2012 roku.
2. Osoby, które uczestniczyły do końca 2011 roku chociażby w jednej sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości mogą się ubiegać o tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN do końca 2012 roku na dotychczasowych zasadach, bez obowiązku zdawania egzaminu końcowego określonego w par. 1 pkt. 4.

Zarząd PTEiDRN

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email