Regulamin Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Na podstawie uchwały z dnia 15 czerwca 2013 roku Zarządu Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości z siedziba w Warszawie oraz uchwały zmieniającej z dnia 16 lipca 2021w sprawie powołania, organizacji, zasad funkcjonowania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN oraz przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN, wprowadza się niniejszy Regulamin Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Regulamin określa:

1) organizację Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej,

2) sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

3) wzory dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

§ 2. [Skład Komisji]

W skład Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, zwanej dalej CKK, wchodzą:

1) przewodniczący;

2) wiceprzewodniczący,

3) członkowie CKK.

§ 3. [Prace i zadania CKK]

1. Pracami Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej kieruje przewodniczący. W razie niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący lub inny członek Komisji.

2. Do zadań przewodniczącego CKK należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie prac CKK,

2) współpraca z Zarządem PTEiDRN w zakresie ustalania terminów postępowań kwalifikacyjnych oraz z Prezydentem PTEiDRN w zakresie powoływania do składu zespołu kwalifikacyjnego przedstawicieli nauki,

3) powoływanie składów zespołów kwalifikacyjnych,

4) ocena prawidłowości przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych,

5) rozpatrywanie ewentualnych skarg na członków CKK, dotyczących przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych,

6) składanie Zarządowi PTEiDRN rocznych sprawozdań z prac Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do końca marca następnego roku.

3. Obsługę organizacyjną oraz administracyjno-biurową Komisji zapewnia Sekretariat PTEiDRN.

§ 4. [Przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych]

1. Sekretariat PTEiDRN zabezpiecza odpowiednie pomieszczenie do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego umożliwiające samodzielne rozwiązywanie testów przez kandydatów oraz odpowiednią ilość druków, testów oraz szablonów.

2. Uczestnik postępowania, który podejmie próbę niesamodzielnego rozwiązywania testów podlega wykluczeniu z postępowania kwalifikacyjnego i otrzymuje ocenę negatywną.

3. Oba etapy postępowania przeprowadza się tego samego dnia. W uzasadnionych przypadkach Prezydent PTEiDRN w uzgodnieniu z przewodniczącym CKK etap drugi postępowania może wyznaczyć w dniu następnym.

4. W przypadku zaliczenia przez kandydata pierwszego etapu postępowania z wynikiem pozytywnym a niemożliwości uczestniczenia kandydata w drugim etapie postępowania, dopuszcza się możliwość przystąpienia do drugiego etapu postępowania w następnym ogłoszonym terminie postępowań kwalifikacyjnych. W takim przypadku kandydat dokona dodatkowej opłaty, której wysokość określi w uchwale Zarząd PTEiDRN.

5. W przypadku powstania w trakcie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dekompletacji składu zespołu kwalifikacyjnego, przewodniczący CKK dokona doraźnego uzupełnienia składu zespołu spośród członków CKK.

6. Bazę pytań testowych i problemowych opracowują członkowie Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej na wezwanie przewodniczącego CKK. Raz do roku dokonuje się przeglądu pytań celem ich aktualizacji. Przewodniczący na bieżąco będzie usuwał z bazy pytania uznane za nieprecyzyjne, niejednoznaczne lub błędne.

7. Pytania przygotowane na wyznaczone postępowanie kwalifikacyjne posiadają charakter poufny do czasu ich ujawnienia kandydatom podczas postępowania. Przewodniczący CKK przekazuje pytania do Sekretariatu PTEiDRN w zalakowanej kopercie. Kopertę z pytaniami testowymi podczas pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego otwiera w obecności wszystkich kandydatów przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego. Pytania problemowe podczas drugiego (ustnego) etapu zadają członkowie zespołu kwalifikacyjnego spośród przygotowanej bazy pytań problemowych lub definiując je samodzielnie z równoczesnym obowiązkiem wpisania ich treści do protokołu pomocniczego.

§ 5. [Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego]

1. Etap pierwszy pisemny polega na rozwiązaniu 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru w czasie 40 minut.

2. Po przeprowadzonym pierwszym etapie postępowania zespół kwalifikacyjny dokonuje oceny poprawności rozwiązania testu. Za poprawną odpowiedź na pytanie testowe otrzymuje się 1 punkt, za negatywną 0 punktów.

3. Wynik pozytywny uzyskuje się przy poprawnym rozwiązaniu co najmniej 70 % pytań testowych. Osiągnięcie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym etapie upoważnia do przystąpienia kandydata do drugiego etapu postępowania. Wynik negatywny pierwszego etapu kończy postępowanie kwalifikacyjne.

4. Wyniki pierwszego etapu postępowania ogłasza się niezwłocznie po sprawdzeniu testów przez zespół kwalifikacyjnych poprzez wywieszenie w wyznaczonym miejscu obiektu, w którym odbywa się postępowania, listy uczestników dopuszczonych kandydatów do etapu drugiego.

§ 6. [Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego]

1. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego polega na ustnej odpowiedzi na minimum trzy pytania problemowe z zakresu ogłoszonego Minimum programowego. Wybór pytań dokonują członkowie zespołu kwalifikacyjnego.

2. Zespół kwalifikacyjny umożliwia uczestnikowi postępowania swobodę wypowiedzi. Odpowiedź na pytania nie jest limitowana czasowo.

3. Zespół kwalifikacyjny dokonuje oceny poprawności odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź na zadane pytanie otrzymuje się 1 punkt, za uznanie odpowiedzi jako niepełnej 0,5 punktu, za brak poprawnej odpowiedzi 0 punktów.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy członkami zespołu kwalifikacyjnego w ocenie odpowiedzi, przewodniczący zespołu zarządza głosowanie. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze głosowania decydujący głos w ocenie odpowiedzi przysługuje przewodniczącemu zespołu.

5. Wynik pozytywny etapu drugiego postępowania uzyskuje się poprzez ocenę odpowiedzi dokonaną przez zespół kwalifikacyjny na poziomie co najmniej 60 % zadanych pytań. Uzyskanie oceny mniejszej niż 60 % zadanych pytań kończy postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem negatywnym.

6. Przy uzyskaniu negatywnej oceny postępowania kwalifikacyjnego na drugim etapie istnieje możliwość przystąpienia do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego w terminie nie przekraczającym 18 miesięcy od postępowania, w którym uzyskano wynik negatywny. Po upływie tego terminu postępowanie rozpoczyna się od początku (od etapu pierwszego).

7. Wynik postępowania kwalifikacyjnego ogłasza się uczestnikom niezwłocznie po przeprowadzeniu etapu drugiego postępowania.

8. W przypadku niemożności przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej Zarząd może zarządzić przeprowadzenie egzaminu online za pomocą komunikatora internetowego, jednoczęściowo w formie ustnej.

§ 7. [Terminy i dokumentacja postępowania kwalifikacyjnego]

1. Postępowania Kwalifikacyjne odbywają się w terminach i miejscach Sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN (PAN). Zarząd podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza na stronie internetowej www.profesjonalista.net

2. Kandydat do tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN składa do Sekretariatu PTEiDRN wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej. O terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres mailowy.

3. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół pomocniczy, w którym przewodniczący zespołu umieszcza uzyskane oceny poszczególnych etapów postępowania oraz treść pytań zadanych podczas etapu drugiego (ustnego). Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu. Do protokołu dołącza się oceniony test z etapu pierwszego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.

4. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym przewodniczący zespołu przekazuje kompletną dokumentację do Sekretariatu PTEiDRN celem nadania przez Zarząd tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN oraz wpisania do rejestru doradców i przygotowania certyfikatu. Po dokonaniu tych czynności dokumentację archiwizuje się.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przyjęto uchwałą Zarządu PTEiDRN dn. 15.06.2013

Uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu PTEIDRN z dnia 16.07.2021

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email