Nasz profil na Facebook.com - polub nas

  • Odbyły się szkolenie z RODO na rynku nieruchomości w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN

    dodano: 29.03.2018

    21 marca 2018 roku w Łodzi odbyła się jednodniowa sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN poświęcona Unijna reforma sytemu ochrony danych osobowych –założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i dokumentach w transakcjach na rynku nieruchomości. Przesłaniem dla zorganizowania naszego  seminarium było odpowiedź na wątpliwości i obawy wiążące się z wprowadzeniem RODO. RODO nie powinno wzbudzać strachu, jest to procedura powszechna obejmująca wszystkie podmioty w tym także działające na rynku nieruchomości, dlatego najważniejsze jest aby zdefiniować obowiązujące instytucje, procedury a następnie praktycznie je wdrażać w zgodzie z przepisami..

    W trakcie zajęć prowadzący przez mgr Zbigniew Kubiński część teoretyczna oraz  mgr Marek Obuchowicz część praktyczna  przeanalizowali następujące zagadnienia: Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych. Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie. Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym. Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE Struktura Rozporządzenia. Preambuła – motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność. RODO/GDPR – konsekwencje dla prawa polskiego. na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych: Definicja pojęcia „dane osobowe” „Identyfikowalność” osoby fizycznej.  Definicja przetwarzania, Definicja ograniczenia przetwarzania, Definicja profilowania, Definicja pseudonimizacji, Zbiór danych, Definicja administratora, Posesor – podmiot przetwarzający, Definicja odbiorcy, Definicja strony trzeciej, Definicja zgody (na przetwarzanie), forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody. Organ nadzorczy, Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Anonimizacja danych. Definicja naruszenia ochrony danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Zakres obowiązku informacyjnego. Prawo dostępu. Prawo do sprostowania danych. Prawo sprzeciwu. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Informowanie odbiorców danych Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach) Domyślna ochrona danych (privacy by default) Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design) Prawa osób, których dane są przetwarzane: Prawo dostępu, Prawo do sprostowania, Prawo sprzeciwu,Prawo do zapomnienia  Prawo do przenoszenia danych: Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych. Rejestrowanie czynności przetwarzania. Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych. Inspektor ochrony danych, Środki ochrony prawnej,  Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości. Dokumentacja i procedury: Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki, Polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO, Dokumentacja  naruszeń ochrony danych osobowych, Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych,przekazania danych i inne …) Polityka retencji danych RODO a sieci wymiany ofert

    Sesja odbyła się w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN edukującej Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Patrz LINK

statystyka