Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI PO ZMIANACH. DEWELOPERKA OD A DO Z. 17-18 czerwca 2016 r – Podwójna Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN Ośrodek Wczasowy „12 Dębów” k/ Płocka

  dodano: 25.05.2016

   OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI NOWE ZASADY. DEWELOPERKA OD A DO Z. 17-18 czerwca 2016 r – Podwójna Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN  Ośrodek Wczasowy „12 Dębów” k/ Płocka

  Zostań Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Nasza Akademia rusza z kolejnym szkoleniem na prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Dwudniowe seminarium  17-18 czerwiec 2016 roku spotykamy się w niezwykłym miejscu tuż pod Płockiem w Zaździerzu – Ośrodku Wczasowym „12 Dębów” położonym nad urokliwym jeziorem wśród mazowieckich lasów.

  Sesja pierwsza piątkowa  naszej Akademii dla Doradców poświęcona będzie nowemu reżimowi prawnemu obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach które wejdą w życie 30 kwietnia 2016 roku.
  Sesja druga sobotnia poświęcona będzie  aspektom prawnym na jakie inwestor winien zwrócić uwagę, chcąc zrealizować sprawnie inwestycje, począwszy od wyboru działki, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowani, w szczególności w świetle znowelizowanej  ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2015r. jednym słowem Deweloperka od A do Z. Ponadto każdego dnia sesji przewidujemy niespodziankę – warsztaty profesjonalisty rynku nieruchomości. 

  Uczestnicząc w naszym seminarium możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, (uczestnictwo zalicza dwie sesje)– zobacz ten LINK

  Znakomite wykłady, renomowani wykładowcy, wiedza teoretyczna i praktyczna, unikalne tematy. Nie zwlekaj.

  Harmonogram sesji.

  16 czerwca 2016 rok – czwartek
  18 00 Zapraszamy wszystkich uczestników na Ognisko.

  17 czerwiec 2016 rok -piątek
  9 00 – rejestracja uczestników sesji
  10 00 – Seminarium – w trakcie przerwy kawowe
  14 00 Obiad

  – po seminarium – warsztaty profesjonalisty rynku nieruchomości

  16 00 Zakończenie Seminarium
  20 00 Uroczysta kolacja

  18 czerwiec 2016 rok – sobota
  8 30 Sekretariat Seminarium – rejestracja
  9 00 – Początek Sesji – w trakcie przerwa kawowa

  – po seminarium – warsztaty profesjonalisty rynku nieruchomości

  15 00 Zakończenie sesji. Wręczenie Certyfikatów dla osób które uzyskały tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN
  15 15 Obiad

  Program Pierwszej Sesji – Piątek

  dr Joanna Mikołajczyk

  Wykładowca: dr Joanna Mikołajczyk – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UŁ  Absolwentka WPiA UŁ  (kierunki: administracja i prawo). Od 2010 roku  zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Rolnego, a od 1 października 2015 roku, w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Wydziału, w Katedrze Prawa Cywilnego. Od 1999 roku zawodowo związana z notariatem – pełni funkcję asystenta notariusza, współpracuje także z Łódzką Izbą Notarialną szkoląc aplikantów notarialnych w zakresie prawa rolnego. Od 2011 roku współpracuje ze Studenckim Punktem Informacji Prawnej „Klinika Prawa-Klinika Praw Dziecka” działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pełniąc obowiązki wynikające z funkcji Opiekuna zarówno Sekcji Cywilnej, jak i Sekcji Administracyjnej.

  Tematyka Pierwszej Sesji – Piątek

  Tematem zajęć będzie: Nowy reżim prawny obrotu nieruchomościami rolnymi

  Omawiane będą:

  1) kontekst polityczno-prawny nowych reguł obrotu nieruchomościami rolnymi

  2) model obrotu nieruchomościami rolnymi w ujęciu prawno-porównawczym

  3) nowe reguły obrotu nieruchomościami rolnymi – rozwiązania szczegółowe:

  a. charakter prawny i funkcje preambuły;

  b. podstawowe kategorie pojęciowe: gospodarstwo rolne (rodzinne), nieruchomość rolna i nabycie nieruchomości rolnej;

  c. normatywna koncepcja rolnika indywidualnego (ustawowe kryteria indywidualizujące rolnika indywidualnego);

  d. zasady nabywania nieruchomości rolnych obowiązujące od dnia 1 maja 2016 roku i wyjątki od tychże zasad – o charakterze przedmiotowym i podmiotowym;

  e. instrumenty prawne kontroli obrotu nieruchomościami rolnymi

  – prawo pierwokupu (prawo pierwokupu dzierżawcy, ANR – zbieg prawa pierwokupu, koncepcja „kaskadowości” prawa pierwokupu)

  – prawo nabycia przysługujące ANR w świetle orzecznictwa sądowego i Trybunału Konstytucyjnego

  – kształtowaniu ustroju rolnego a spółki prawa handlowego

  f. problematyka prawna sankcji nieważności

  g. zagadnienie intertemporalności

   

  Program Drugiej Sesji – Sobota

  Aleksandra Zwolska

  Wykładowca: Aleksandra Zwolska

  Wykształcenie: Inżynier budownictwa lądowego w specjalności  konstrukcje budowlane i inżynierskie – Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury.

  Doświadczenie zawodowe: Prowadzenie i nadzór nad inwestycjami miejskimi (wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w zakresie budowy nowych obiektów i rewitalizacji starego zasobu mieszkaniowego); nadzór nad działalnością zakładów budżetowych zarządzających zasobami lokalowymi miasta ; regulacja stanów prawnych nieruchomości; orzekanie jako organ I instancji w sprawach związanych z oddawaniem obiektów do użytkowania, doprowadzaniem obiektów do stanu zgodnego z prawem, samowolami  budowlanymi, badaniu poprawności wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę; nadzór nad zespołem d/s kontroli wewnętrznej i zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem; zarządzanie ryzykiem w spółce. Dodatkowe kwalifikacje: licencja zarządcy nieruchomości, pełne uprawnienia budowlane, licencja upoważniająca do prowadzenia szkoleń, certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem wydany przez firmę Ernst & Young.

  Tematyka Drugiej Sesji – Sobota – DEWELOPERKA OD A DO Z

   

  I .  Na jakie aspekty prawne inwestor winien zwrócić uwagę, chcąc zrealizować sprawnie inwestycje, począwszy od wyboru działki, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowani, w szczególności w świetle znowelizowanej  ustawy Prawo budowlane, która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2015r.

  II. „Niespodzianki”, jakie mogą czekać Inwestora, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jakie kroki należy podjąć, aby im zapobiec, przy wyborze nieruchomości na której ma być realizowane przyszłe zamierzenie inwestycyjne.

  a)      wpływ nowelizacji   ustawy Prawo budowlane na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

  b)      w jakich przypadkach Inwestor ma obowiązek uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a w jakich ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwalnia Inwestora z tego obowiązku,

  c)       zależność ustawowa posiadania zgody innych organów w tym  decyzji „ środowiskowej „  przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

  d)     byt prawny decyzji o warunkach zabudowy,

  e)      strony postępowania.

  Omawiane akty prawne: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003r;Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 26.08.2003r ;

  II. Uczestnicy procesu budowlanego.

  a)      przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu        budowlanego lub pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, w tym poprawne jego wypełnienie,

  b)      wyłączenia  ustawowe z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

  c)       jakie mogą wystąpić zagrożenia i na co należy zwrócić uwagę w trakcie realizacji inwestycji:

  – możliwość powstania kolizji w przypadku wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę przed nowelizacją ustawy prawo budowlane, a zgłoszenia przystąpienia do wykonania robót po nowelizacji tej ustawy,

  – budowa przyłączy do budynku i wewnętrznych instalacji,

  – rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

  – kto odpowiada za poprawność merytoryczną projektu architektoniczno-budowlanego w szczególności w toku prowadzonych postępowań nadzwyczajnych,

  – jakie czynności powinien podjąć Inwestor w przypadku konieczności odstąpienia od warunków technicznych,

  d)      istotne i nieistotne odstępstwa od warunków decyzji o pozwolenia na budowę -konsekwencje tych odstępstw dla inwestora.

  a)      byt prawny decyzji o pozwoleniu na budowę,

  b)      strony postępowania.

  Omawiane akty prawne: ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015r.

  III. Zgodne z prawem przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

  a)      tryby postępowania, w tym poprawność złożonego wniosku,

  b)      stosowanie art.56 ustawy Prawo budowlane w przypadku zrealizowania obiektu budowlanego niezgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej,

  c)       możliwość wcześniejszego oddania obiektu budowlanego do użytkowania,

  d)      wyłączenia ustawowe z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  e)      wpływ odstępstw od zatwierdzonego projektu na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

  f)       kary za odstępstwa oraz kary za niezgodne z prawem przystąpienie do użytkowania zrealizowanego obiektu budowlanego,

  g)      byt prawny decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

  h)      strony postępowania.

  Omawiane akty prawne: ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015r.

  IV Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanej.

  Omawiane akty prawne: ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r w brzmieniu obowiązującym od 28 czerwca 2015r.

  V. Opłaty skarbowe przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  16 h seminarium w ramach kształcenia ustawicznego – doskonalenia zawodowego. Seminarium interdyscyplinarne przeznaczone dla doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości. Godzina edukacyjna 45 minut.

  Uwaga mamy ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie zamknięcie listy uczestników.

  Koszt
  Koszt Seminarium: 300 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, udział w ognisku w dniu 16 czerwca 2016 (czwartek), obiad i uroczysta kolacja w dniu 17 czerwca 2016 r. (piątek), obiad w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota), przerwy kawowe i materiały seminaryjne – opłata nie obejmuje zakwaterowania. Opłata nie podlega zmianie przy rezygnacji z części świadczeń. Osoba towarzysząca na uroczystej kolacji i ognisku  dodatkowo 150 złotych, (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 250 zł).

  Zakwaterowanie
  Uczestnicy rezerwują noclegi w swoim zakresie (na swój koszt) – dla uczestników Sesji (na hasło Doradca Rynku Nieruchomości) nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem – 90 zł, w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem 70 zł od osoby .
  Rezerwacja pokojów Ośrodek Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku „12 DĘBÓW” w Zaździerzu 09-520 gmina Łąck k/Płocka tel. 24 264-13-29, 24 269-86-65, e-mail: zazdzierz@wp.pl w tym hotelu już może zabraknąć miejsc hotelowych  podajemy więc kontakty do innych hotelików położonych niedaleko. 

  UWAGA!  Jest jeszcze drugi hotel, jeśli w pierwszym zabraknie miejsc, bardzo blisko miejsca seminarium Hotel Dębowa Góra ul. Nowe Rumunki 40/1,  09-520 Łąck koło Płocka, woj. mazowieckie, tu o ceny noclegu zapytaj w recepcji telefon  884 881 268    www.hoteldebowagora.pl 

  UWAGA!  Jest jeszcze jeden hotelik niedrogi, blisko Ośrodek Wypoczynkowy ZACISZE BIS Koszelówka 09-520 Łąck tel. 24 277 10 81, patrz LINK  http://www.zaciszebis.pl/index.php/zacisze-bis/ 

  UWAGA!  Jest jeszcze pensjonat, niedrogi, jeśli w poprzednich  zabraknie miejsc, Ewa Leśniewska  Ul. Warszawska 21/1, 09-520 Łąck telefon kom. 691 097 033  link  http://www.lack-noclegi.pl/#!/oferta 

  Formularz zgłoszeniowy

  ZAPRASZAMY! Pobierz zgłoszenie wypełnij i po opłaceniu wyślij skan mailem na adres mail biuro@profesjonalista.net lub faxem na numer 42 636 40 20. O Konferencję lub o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN możesz zapytać: telefon Sekretariatu PTEiDRN 510 069 316

   

   

  Mapa Patrz Google

statystyka