Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Rynek nieruchomości w warunkach cywilizacyjnych przesileń

  dodano: 31.03.2017
  Prof. dr hab. Elzbieta Maczynska fot.Katarzyna Prokuska

  Prof. dr hab. Elzbieta Maczynska fot. Katarzyna Prokuska

     Wprowadzenie
  Rynek nieruchomości jest swego rodzaju zwierciadłem makroekonomicznych i społecznych przemian w wymiarze krajowym ale także globalnym. Zmiany makroekonomiczne, w tym zmiany tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), czyli wartości nowotworzonej, zmiany zatrudnienia i bezrobocia, zmiany demograficzne, zmiany dochodów gospodarstw domowych i dochodów przedsiębiorstw, a także zmiany w polityce monetarnej i finansowej wpływają na kształtowanie się zarówno podaży nieruchomości jak i popytu na nie.
  Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki globalnej jest występowanie w niej i to z coraz większą częstotliwością różnego rodzaju zakłóceń, turbulencji i kryzysów.

  czytaj dalej
 • Ceny transakcyjne nieruchomości w Polsce

  dodano: 31.03.2017

  Jak wynika z najnowszych danych zebranych przez Home Broker i Open Finance w ostatnich miesiącach ceny transakcyjne mieszkań na rynku ogólnopolskim lekko wzrosły. Różnica pomiędzy najwyższym i najniższym notowaniem Indeksu Cen Transakcyjnych w skali miesiąca są wyrze 0,28 proc. do poziomu 815,75 pkt, i o 0,46 proc. więcej niż przed rokiem.

  czytaj dalej
 • Najem prywatny nieruchomości jak rozliczyć?

  dodano: 31.03.2017

  Gdy wynajmujemy mieszkanie i otrzymujemy za to pieniądze, musimy podzielić się z fiskusem. Co miesiąc lub co kwartał musimy odprowadzić zaliczkę na podatek. Przedstawiamy kwestię odprowadzania zaliczek i opłacania podatku dla osób fizycznych z tzw. najmu prywatnego.

  czytaj dalej
 • Chciej­stwo na rynku nie­ru­cho­mo­ści. Tomasz Błeszyński

  dodano: 28.03.2017
  Tomasz Błeszyński

  Tomasz Błeszyński

  Wygó­ro­wane ceny ofer­towe nie­ru­cho­mo­ści od lat psują rynek. To istny kon­cert życzeń właści­cieli. Mają speł­niać marze­nia klien­tów o super cenie za ich wyjąt­kową ofertę.

  Konia z rzę­dem temu, kto poda, jakimi racjo­nal­nymi prze­słan­kami kie­rują się wła­ści­ciele miesz­kań, domów czy dzia­łek usta­lając ceny sprze­daży czy czyn­sze najmu. Zwy­kle stosują kilka meto­d usta­lając ceny, swo­ich nie­ru­cho­mo­ści. Głów­nym i decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem prawie zawsze jest nadmierne chciej­stwo.

  czytaj dalej
 • Jesteśmy dziś świadkami wielkiej i niesamowitej zmiany w komunikacji. Oskar Płukis.

  dodano: 27.03.2017
  Oskar Płukis

  Oskar Płukis

  O ile w przeszłości dostęp do masowych środków komunikacji był ograniczony dla wybranych, o tyle dziś jest on w zasięgu ręki każdego człowieka. Trzeba jedynie chcieć po niego sięgnąć i wiedzieć jak z nich korzystać. Narzędziem o którym mówię są Social Media. W przeszłości panowało popularne powiedzenie „tisze jediesz – dalsze budiesz” zapożyczone od naszego wschodniego sąsiada. Dziś wzorujemy się na zachodnich sąsiadach, którzy mają zupełnie inną strategię – w wielkim uproszczeniu: „im głośniej o nas tym lepiej”

  czytaj dalej
 • Raport -wtórny rynek nieruchomości

  dodano: 27.03.2017

  Podobnie jak w poprzednich miesiącach Portal Metrohouse oraz Expander dokonały analizy sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jak kształtowały się ceny mieszkań w poszczególnych miastach?

  czytaj dalej
 • Raport o cenach działek budowlanych w Polsce

  dodano: 27.03.2017

  Jak wynika z badania przeprowadzonego przez portal Bankier.pl w oparciu o dane uzyskane z serwisu Otodom.pl, w marcu br ceny gruntów pod budowę domu utrzymywały się na zbliżonym poziomie w porównaniu z miesiącem poprzednim. Jak kształtowały się ceny działek budowlanych w wybranych polskich miastach oraz na obszarach zlokalizowanych poza miastami wojewódzkimi w analizowanym okresie? Gdzie zmiany cen były największe w porównaniu z rokiem poprzednim?

  czytaj dalej
 • Konferencja: „Dzień otwartego operatu szacunkowego czyli praktyczne sposoby na rozwiązanie problemów towarzyszących wycenie typowych nieruchomości ilustrowane konkretnymi operatami szacunkowymi”

  dodano: 24.03.2017

  logo-konferencji

  Dzień otwartego operatu szacunkowego czyli praktyczne sposoby na rozwiązanie problemów towarzyszących wycenie typowych nieruchomości ilustrowane konkretnymi operatami szacunkowymi.

  Podstawowym produktem wytwarzanym przez rzeczoznawców majątkowych a jednocześnie głównym źródłem naszego dochodu jest operat szacunkowy. Istotnym praktycznym utrudnieniem w wykonywaniu zawodu jest to, że niezmiennie od lat wciąż nie jest wiadome, co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowo sporządzony operat szacunkowy” a co za tym idzie nie wiadomo jak wygląda dobrze wykonany operat szacunkowy. Jasności w tej materii nie mają zarówno odbiorcy naszych opracowań jak i my sami. Stan rzeczy działa ewidentnie na niekorzyść rzeczoznawców majątkowych. W naszym wspólnym interesie jest tę sytuację zmienić.

  Krokiem do takich zmian ma być właśnie Konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy.

  czytaj dalej
 • Immobilier czyli biura nieruchomości we Francji

  dodano: 24.03.2017
  Camilla Bartyzel

  Camilla Bartyzel

  Od niedawna mieszkam we Francji i zaciekawił mnie rynek nieruchomości. Może dlatego że ostatnie lata w Polsce pracowałam jako pośrednik w obrocie nieruchomościami czy może dlatego że sama stałam się klientką? Pewnego, słonecznego dnia wybrałam się na rozmowę z sympatyczną Panią pośrednik z biura nieruchomości w jednym z miasteczek na południu Francji. Oto czego się dowiedziałam.

  czytaj dalej
 • Konstytucyjne gwarancje ochrony własności nieruchomości

  dodano: 23.03.2017
  Doganowski Roman

  Doganowski Roman

  Związane z nieruchomościami zagadnienia prawne stanowią wycinek ogólnej problematyki prawa rzeczowego, obejmujący uregulowania dotyczące nieruchomości (zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym), zawarte tak w Kodeksie cywilnym, jak i w pozakodeksowych przepisach prawa materialnego. Przedmiotem tych regulacji są przede wszystkim prawa podmiotowe obejmujące własność, wieczyste użytkowanie i ograniczone prawa rzeczowe, a także szeroko rozumiany obrót nieruchomościami. Jednakże regulacje o najdonioślejszym znaczeniu umieszczone są w Konstytucji RP.

  czytaj dalej
 • Ponad 14,2 mld wyciągnęli Polacy ze skarpet, żeby kupić mieszkania

  dodano: 22.03.2017

  Średnie oprocentowanie rocznej lokaty nie przekracza od 1,65 do 1,85% (minus podatek) . Trudno się więc dziwić, ze inwestorzy szukają bardziej intratnych alternatyw dla swoich pieniędzy. Część z nich kupuje mieszkania na wynajem, które dają zarobić 3-4 razy więcej niż lokaty. W efekcie nigdy wcześniej Polacy nie wydali tak wiele gotówki na zakup nowych mieszkań.

  czytaj dalej
 • Zamach na spółdzielnie mieszkaniowe

  dodano: 22.03.2017

  Trwa ogólnopolski protest członków spółdzielni. Nie godzą się oni na przymusowe tworzenie wspólnot mieszkaniowych, co zakłada projekt zmiany ustaw autorstwa Kukiz’15 który trafił do sejmu. Spółdzielcy sami chcą o tym decydować.

  czytaj dalej
statystyka